Voorbereiding zwakke schakel

Read More

Piet Vrijdag 22 Februari 2013 at 12:11 pm | | Standaard | Geen reacties

Inwoners betalen mee aan kustversterking.

Kustversterking is een zaak van heel Nederland en wordt daarom vanuit Den Haag bekostigd.  Het gegoochel met overheidsgeld is echter een specialisme van een paar handige bureaucraten die hierdoor zelf in aanzien en salaris verbeteren.  De kosten door het geschuif van vestzak naar broekzak wordt hierdoor onnodig vergroot. De handelingen van het geschuif en de positieverbetering van de ambtenaren zorgen er dus voor dat er meer geld nodig is.

Read More

Piet Donderdag 07 Februari 2013 at 12:09 am | | Standaard | Geen reacties

Kustvissers voor behoud van strekdammen!

Botenvisvereniging Noordwest 9 uit Petten aan Zee houdt jaarlijks viswedstrijden. Een aantal daarvan gebeuren vanaf de strekdammen op vaste wal.

Read More

Piet Woensdag 30 Januari 2013 at 10:51 pm | | Standaard | Geen reacties

Grondonderzoek op de strekdammen.

Hoogheemraad Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft raadgevend ingenieursbedrijf Wiertsema & Partners uit Almelo aan het werk om de bodemgesteldheid onder de strekdammen in kaart te brengen. Dit is nodig omdat het waterschap eind 2013 tijdelijk een zware ballast zand op en voor de strekdammen wil aanbrengen. U en ik weten wat de stroming met los zand doet maar desondanks wordt 15 kilometer kust tussen gemeente Bergen en gemeente Schagen 350 meter zeewaarts opgeschoven. Deze tweede zandmotor van Nederland steekt dan ter hoogte van de huidige Zeewering, die al 200 meter uitsteekt, 550 meter in zee. Het verschil met de eerste zandmotor bij Delfland is dat men wil proberen om deze zandbult in Noord-Holland minstens 20 jaar in stand te houden. De aanlegkosten zijn geraamd op € 250 miljoen. Helaas is er voor schade aan natuur en milieu in deze berekening niets opgenomen.  Over het onderhoud van deze zogenaamde nieuwe Zeewering zijn ook nog financiële onduidelijkheden omdat de deltacommissaris wil dat waterschappen in de toekomst mee gaan betalen aan de onderhoudskosten van dijken.

Als u dus kruizen op strekdammen ontdekt is dat niet de plek van een begraven huisdier of een te vroeg gestorven mossel maar er is daar tot diep in de ondergrond is geboord om de ondergrond in kaart te brengen.

Piet Woensdag 30 Januari 2013 at 10:42 pm | | Standaard | Geen reacties

Nieuw (tijdelijk?) eiland Duitse Waddenzee

WADDEN Nieuwsbrief nr.2

Een paar jaar geleden werd al opgenoemd dat er door overmatig zand suppleren voor de Nederlandse kust een nieuw eiland was ontstaan in de Duitse Waddenzee. Dit wordt met dit bericht van de Waddenvereniging wederom bevestigd. Met een betere sturing van de zandstroom zouden we in Nederland meer profijt kunnen hebben van de dure zandsuppleties.

Read More

Piet Zaterdag 12 Januari 2013 at 12:10 am | | Standaard | Geen reacties
Gebruikte Tags: , ,

OPENBARE KUSTDISCUSSIE

Burgercomité praat over kustveiligheid in Petten aan Zee

Zaterdagochtend 15 december om 10.00 uur wordt door Burgercomité Kustveiligheid DCCM in de Multifunctionele ruimte van Petten een openbare bijeenkomst gehouden waar onze kustverdediging, anders dan alleen door zandsuppleties, op twee alternatieve manieren wordt voor gesteld. Uit Krimpen aan den IJssel komt Ing. Rob van den Haak zijn Haaksezeedijk toelichten en geeft hij uitleg over de werking van zijn gepatenteerde Golfdempers die zand naar de kust kunnen sturen en schone energie kunnen opwekken. Piet van Noort zal de gestuurde kustverdediging van dr. Henk Schoorl, bekend van zijn Eijerlandsedam op de noordpunt van Texel, promoten. Dat er zand moet komen om de basiskustlijn op orde te houden wordt niet ontkend, de manier waarop is het discussiepunt. Beide heren vinden dat kustveiligheid, natuur, milieu, recreatie, zoetwateropvang, werkgelegenheid en zelfs het opwekken van schone energie, beter tot zijn recht komen met hun voorstellen. Dagvoorzitter van deze ochtendbijeenkomst in Petten is drs. J.D. van Noort van Burgercomité Kustveiligheid DCCM. Om zeker te zijn van een zitplaats wordt gevraagd om aanmelding via info@kustverdediging.nl

Piet van Noort.

Burgercomité Kustveiligheid DCCM

Piet Zaterdag 01 December 2012 at 11:44 pm | | Standaard | Geen reacties

Kustpraat

Ook deze week werd er weer vergaderd in Heerhugowaard over onze kustversterking. Het ging over het mitigatie en compensatie probleem van de natuur die straks onder het zand gaat verdwijnen. Hiervoor moet een monitoringsplan geschreven worden dat garanties geeft voor de toekomst. Een tiental stoelen waren onbezet. Zo was er geen enkele vertegenwoordiger vanuit de gemeente Bergen en Zijpe maar ook van het Hoogheemraad zelf was het een magere opkomst. Arcadis had de grootste inbreng met wel vijf ingehuurde specialisten. Dit verklaart misschien hun bedrijfswinst over 2011. Van deze winst alleen al zouden ze zo de onkosten van deze laatste zwakke schakel in Noord-Holland kunnen betalen. Het grootste struikelblok was de discussie over het aantal vierkante meters wat gecompenseerd moet worden. Het valt ook niet mee om het oppervlak van een basaltblok wat grotendeels met mosselen is begroeid in kaart te brengen. Maar ook tussen de stenen en palen op de strekdammen en in de plasbermen is in ieder spleetje de natuur aanwezig. Op deze plekken vinden de vogels het meeste voedsel. De vraag hoever gaan we onder en boven water meten om alles goed in kaart te brengen is nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast blijft de grote vraag waar gaat deze compensatie geregeld worden. En ook nu weer was de conclusie dat er nog een bijeenkomst aan gewijd moet worden om dit allemaal goed op papier te zetten. De discussie over de natuurlijke voor of achteruitgang van deze zandige oplossing krijgt dus nog een vervolg in Heerhugowaard. In deze tijd van economische crisis en recessie en bezuiniging komt er nog een vraag bij: is de gekozen oplossing van alleen zand nog steeds de meest duurzame, goedkoopste oplossing om de burger voldoende veilig in Nederland te laten wonen? 15 december is er een openbare bijeenkomst in ons dorpshuis waar uitleg wordt gegeven van andere mogelijkheden om tot nieuwe deltawerken te komen, die mogelijk nog meer veiligheid en economische kansen bieden en, niet onbelangrijk, een stuk goedkoper zijn. Noteer zaterdagochtend 15 december dus alvast in uw agenda. Meer informatie volgt.

Piet van Noort. (Burgercomité Kustveiligheid DCCM)

Piet Dinsdag 27 November 2012 at 09:41 am | | Standaard | Geen reacties

Kustontwikkeling

We hebben het Derde Nationale Dekltacongres op 1 november in Ahoy Rotterdam achter de rug. De aanspraak met een van mijn voorstanders gaf mij weer nieuwe energie. Rob van den Haak  (www.haaksezeedijk.nl) is 83 maar hij blijft knokken voor de veiligheid van ons land. Hij wil zelfs naar Petten komen om zijn verhaal uit te leggen. Ook op de bijeenkomst voor strandgebruikers op 6 november in dorphuis Kolfweid in Callantsoog kwam het waterschap en provincie Noord-Holland niet met nieuwe inzichten. Misschien kan de mededeling dat de provincie Noord-Holland een fietspad van ruim 2 miljoen euro aan wil gaan leggen, over de toppen van het nieuwe duingebied voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, als nieuw aangemerkt worden. Teleurstellend is dan dat dit recreatiefietspad niet door getrokken wordt naar Callantsoog terwijl hier de afgelopen 10 jaar al toezeggingen over zijn gedaan. De zogenaamde dubbeldoelstellingen bij kustuitbreiding. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de wens van de natuurverenigingen die graag een stiltegebied willen in het nieuw aan te leggen duingebied voor de belangrijkste zeewering van ons land. Een fietspad, toeristische uitkijkpunten en een camperparkeerplaats bij een stiltegebied lijkt mij dan niet de gewenste combinatie. 22 november gaan we voor de zoveelste keer om de tafel om alle mogelijke problemen van de voorgestelde kustverdediging door te praten. Arcadis, die ingehuurd is door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om de bijeenkomst in redelijke banen te voeren, zou, met hun bedrijfswinst van vorig jaar, deze kustproblemen zelf kunnen bekostigen. Helaas voor ons, dit past niet in ons economisch bestel. Maar waarom eigenlijk niet? Arcadis wordt beter van de problemen in dit land maar wie gaat er met deze bedrijfswinst aan de haal? Ik hoor het graag van U.

Piet van Noort.

Piet Zaterdag 17 November 2012 at 11:32 pm | | Standaard | Geen reacties