WEBLOG “team ‘De VLOEK) (4)

De experts weten het nog steeds niet en verspillen weer duizenden euro’s aan zinloos ge-mail en vergaderingen + miljoenen aan contra productieve maatregelen naar aanleiding van hun structurele gebrek aan kennis over wgvO en maansinvloeden.

Ik stuur mijn bevindingen zo meteen via het contact formulier aan Generaal Eichelsheim

Read More

Piet Donderdag 09 September 2021 at 9:16 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG “team De VLOEK (3)

Nadat Jongedijk tien jaar diezelfde Boehmer te hebben gevolgd in diens bewering van 2010 dat dijken nooit door wateroverslag of watergevaar van boven doorbreken, maar door watergevaar van ONDEREN  [1]. Boehmer moet een keer door de mand vallen want hij heeft De Telegraaf er van beschuldigd, uitgedaagd, dat zij niet goed snik zouden zijn, als zij deze wereld op zijn kop niet in hun krant zouden publiceren

Read More

Piet Donderdag 09 September 2021 at 9:05 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG “Team ‘De VLOEK’ (2)

Op pag.4 van het boek de VLOEK van ZEE & MAAN en Jan Willem Boehmer van de pen van auteur en oud Telegraaf-journalist Theo Jongedijk, schrijft hij na 35 jaar joumalist te zijn geweest, op 6 aug. 2010 op Boehmer te zijn afgestuurd door Sjuul Paradijs, zijn hoofdredacteur...dat wij het een “recht”, een “mensentecht”, een met militaire middelen afdwingbaar recht vinden, want waar heb je anders een leger voor?, om de nabestaanden van de watersnoodramp van 1953, op tijd te waarschuwen rond 25/26 februari 2024, om de volgende ramp te voorkomen.

Read More

Piet Donderdag 09 September 2021 at 9:01 pm | | Standaard | Geen reacties

Grondwaterdruk door ir. Boehmer

 DE VLOEK VAN HACKSTROH   Het lijkt op drijven !

De korrels worden door de STROMINGSDRUK van OPKOMEND GRONDWATER van hun contact punten geduwd en door hun EIGEN GEWICHT teruggeduwd naar andere contact punten. Het zand gaat daardoor STROMEN ALS EEN BREI.. Dat lijkt op drijfzand. 

[luitenant kolonel Hackstroh in “De Ingenieur“ van 1903], met opdrijf proeven van Funderingen in 1897 in Vijfhuizen en verschillende andere forten van het min. van Oorlog … m.b.v. Opkomend grondwater in -in water gestorte en daarna ontwaterde - zandbedden.  
Net als de opgespoten zandbedden van Petten is het zand daarin eerst bezonken en daarna ontwaterd. Één stormvloed met 30 cm opkomend grondwater meer dan de vorige stormvloed en het zandbed verandert in een brei. Dit is precies wat bij de spoorwegramp van Weesp is gebeurd op 13 sept 1918, exact op de overgang naar Halve Maan (heeft invloed op het EIGEN GEWICHT van de korrels door een verandering van de richting van de Zwaartekracht (die van aarde, maan en zon samen). De BREI zakte door het EIGEN GEWICHT van de korrels sneller in elkaar dan het gewicht van de trein, die over deze 7 meter hoge dijk reed, veroorzaken. Het zand vloeide tot ver voorbij de bermsloot over het veen uit en zakte pas daarna daarin weg. Al die grondmechanici die, zoals prof. Keverling Buisman na honderd jaar nog steeds beweren dat het diepe zand het been opzij geduwd heeft omdat anders de glijcirkel berekening niet klopt net als de toetsing daarvan in schaal-model proeven, slaan de plank grondig mis. Toch wordt Buisman geeerd omdat hij een schuif lakken-berekening voorstelde en Hackstroh niet omdat hij schreef dat een BREI niet te berekenen valt vanwege het gebrek aan Piëzometrisch verhang dat Keverling Buisman nodig had voor zijn berekening. 

Hetzelfde geldt voor de berekening van de 7 meter hoge dijkval die Boehmer simuleerde op 25 nov 1971 in de Auvergne polder en precies laat zien hoe alle 450 ZEE-dijkdoorbraken in 1953 “vielen” door wgvO en maansinvloed (L@54’) en hoe de RIVIER-dijk doorbraken in 1926 bij precies dezelfde maand invloeden (L@54’) begonnen in Overasselt langs een nog lang niet tot de dijk gevulde Maas. 

Het wordt dus tijd om het model proeven lab en de reken sectie van Deltares te ontmantelen,.. en niet alleen daar maar ook bij TU-Delft en alle andere labs in de wereld.

Piet Zondag 05 September 2021 at 12:04 am | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG PIPING RISICO’S IN DE HAANDRIK VOLGENS BOEHMER

 1. Wat haalgolven achter doorgeroeste damwanden weghalen is een verhaal dat los staat van waar die huizen op een afstand van minimaal een weg + 2 bermen met parkeerstrook (15m?) van die damwanden last van hebben Tenzij de hele weg er in is gezakt  

2. vraag blijft op welke dagen traden die “piping-verschijnselen" van Van Baars op?  

 het wegstromen van zand onder de huizen

het verdwijnen van zand in de watervoerende grondlagen achter de huizen  

Re: 2.1 Als ze in de week van Hoogspringtij optraden kan het volgens Boehmer geen watergevaar van ONDEREN zijn geweest  

R2: 2.2 Bij Doodtij en laagspringtij kan er volgens Boehmer teruggevallen worden op prof Keverling Buisman’s boek Grondmechanica pag 44. 

... dat de aanwezigheid van eene opwaartsche waterstroming de verschijnselen loopzand en drijfzand in de hand zullen werken.   Dat heeft dus niks met piping te maken ! 

KRITISCH VEVAL BIJ PIPING  

Internet (1) Piping is een termen uit de civiele techniek die aangeeft dat er water onder een kadedijk of ander kunstwerk stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil. Men gebruikt  'piping' voor geconcentreerde stroming onder dijken en kades. Gelijkmatige stroming onder deze constructies wordt kwel genoemd. Kwel is over het algemeen niet problematisch voor de constructie, maar levert vaak wel een ontoelaatbaar waterbezwaar op <zv>    <zv>. dus geen zandverlies 

Piping bestaat dus uit 

A.. wisselend ontstane en weer dichtslibbende kanaaltjes met zandtransport 

B.. in de richting van het  laagste grondwaterniveau 

C.. met een glad en stif plafond boven die kanaaltjes zoals een stuw of stuwdam in de publicaties van Bligh

D..met een voldoende groot verval om op meer dan 15 meter afstand een “doorbraak” van het meest succesvolle kanaaltje te krijgen [bestudeer Internet artikelen 2 en 3]  

Internet (2)het Technisch Rapport Piping Rivierdijken (TAW-B richtlijn) [TAW 1994] ... Volgens Lane was deze modificatie van de regel van Bligh noodzakelijk, ...

Internet (3) Dit kritieke verval veroorzaakt piping. Berekening volgens Bligh: L > 1,5 • CB • H waarin: L = kwelweglengte* [m]; H = verval over de con¬structie waarbij ...

CB = constante afhankelijk van de grondsoort [-] 
( zeer fijn slib: CB = 18 , fijn zand: CB = 15, grof zand: CB = 12 , grind met zand: CB = 5 tot 9).

Dit levert een kritisch piping verval tussen kanaal en kruipruimte door van 1/15 x 15 meter is 1 meter voor fijn zand en iets meer voor slib.  

KRITISCH VERVAL <40 CM.

Naar mijn weten is het grondwaterpeil onder de huizen niet meer dan 30 a 40 cm omhoog gekomen...

genoeg voor de “drijfzand verschijnselen” <hs>  

...<hs> in essentie verzakkings of collapse verschijnselen” boven en onder de grondwaterspiegel 

...geen “ verwekings en consolidatie”  onder de grondwaterspiegel“verwek sinds kanaalpeil    

Dat is totaal anders dan wat in “piping” of onderloopsheid gebeurd

Want daar is een doorlopend kunstwerk met een gladde onderkant tussen kanaal en huis voor nodig

... waar doorlopende kanaaltjes in kunnen ontstaan met ’zandtransport’  

<1> waarin het  stroomlijnenpatroon van kwel samentrekt richting kanaal om de gangetjes te kunnen blijven verlengen terwijl er over steeds grotere lengte water met zandtransport doorheen moet worden geduwd.

Dat is totaal anders dan bij loopzand  

Loopzand in Piping processen zie je alleen waar een kanaaltje bovenkomt en een wel ontstaat

Onderloopsheid

Dwarsprofiel over de sluiskolk van Hansweert, 1917

Kwelwater met zand stroomt door drukverschil onder een kunstwerk door richting binnendijkse zijde. In het begin gaat dit heel langzaam, maar hoe langer de onderloopsheid doorgaat, hoe sneller de uitspoeling gaat. De afstand die het water aflegt noemt men de kwelweglengte. Na verloop van tijd ontstaan <1> tunnelvormige ruimtes die de constructie verzwakken. Deze tunnel groeit dus vanaf de binnenzijde van de dijk richting zee of rivier. Door de groei van die tunnel wordt de kwelweglengte kleiner en neemt het debiet door de tunnel toe, waardoor de erosie steeds toeneemt. Het is dus een zichzelf versterkend mechanisme. Met name onder constructies die gefundeerd zijn op palen is het risico van onderloopsheid groot. Doordat de ondergrond wat kan gaan zetten, en de constructie vanwege de paalfundering dat niet doet, is er grote kans dat er wat ruimte ontstaat tussen de constructie en de daar onder liggende bodem. Hierdoor kan het water er makkelijker onderdoor stromen en verkleint dus de kwelweglengte 

DRIJF- EN LOOPZAND VERSCHIJNSELEN IN AL DAN NIET (VERT,) DOORSTROOMDE GRONDMASSA’S

[Volgens “Grondmechanica Keverling Buisman, 1940, pag 70 en 1996, pag 58] 

Bij gedupeerde in Daarlerveen hebben we een zandlaag beneden maaiveld -3m, 

een 1.2 meter dikke tussenlaag met veen erin en een 1.8m hoge toplaag  

De tussenlaag is relatief ondoorlatend.

De zandlaag daaronder zou dus een overdruk van 30 a 40 cm kunnen opbouwen

TUSSENLAAG OPTILLEN?  NEE!

Maar dat is te weinig om de  tussenlaag met 1m bovenlaag in zijn geheel op te tillen.

KELDERS OPTILLEN? JA

Kelders in het huis en het bedrijf zijn tot onder de tussenlaag uitgegraven. 

Een  kelder kan dan wel opgetild worden.. en dat schijnt ook gebeurd te zijn.

KRUIPRUIMTES OVERSTROMEN

Kruipruimtes bij gedupeerde in Daarlerveen zullen maximaal een halve meter onder vloer oppervlak (gelijk met Maaivel) of erboven liggen en dus meer dan 1m boven de tussenlaag.

Of er water in die kruipruimte met zand boven de tussenlaag komt hangt af van de mogelijkheid tot “wellenvorming” 

Maar dat kan alleen bij de combinatiie van extreme regenval en de maanfasen-invloeden 

A1. bij een kanaalpeil dat hoger staat dan de kruipruimt

A2 bij een kanaalpeil dat door extreme regenval en afstroming vanaf de oevers snel stijgt (voor doorspoeling) 

B1 bij 100 mm regenval  dat 25 a 30% droge porienruimte opvult en dan 30 a 40 cm hoger grondwaterpeil geeft rondom het huis en het bedrijfspand  

ZANDWELLEN IN KRUIPRUIMTE [volgens Kev. Buisman, Grondmechanica, 1995, pag 60/61, 1940, pag 74] 

Als het soortelijk gewicht van de 1.2m dikke tussenlaag door een te groot veengehalte voldoende laag is dat het netto opdrijvend gewicht minder is dan 30 a 40cm water krijg je wellen in de kruipruimte van onder naar boven.

<vb1> Er stroomt dan eerder zand in de kruipruimte dan dathet eruit verdwijnt  

ONDERAARDSE RIVIER NAAR KWELSLOOT? ONDERGRONDSE EROSIE I.P.V. PIPING

Dat er een onder aardse rivier ontstaat boven of beneden de tussenlaag die vrachtwagens vol zand meeneemt lijkt me even onwaarschijnlijk. Want zo’n kwelsloot ligt bij Loomeijer in Faarlerveen op mogelijk 100m afstand van het kanaal   En als het zo zou zijn is het “ondergrondse erosie”  

Internet 5:  De oorzaak van de onzichtbare bodemerosie zijn netwerken van tunnels, gevormd door stromend water dat zich een weg baant door de zwakke bodems. Het kan lang onopgemerkt blijven, maar de vruchtbare bodem spoelt weg <2> en de oogsten kelderen. Sonneveld onderzocht dit probleem van nabij in het stroomgebied van de Okhombe rivier, in de provincie Kwazulu-Natal in Zuid Afrika.  

<2> Spelt het dan weg via die tunneltjes? Ontstaat er daardoor een patroon van onregelmatige verzakkingen?

Ik kan me niet herinneren dat gedupeerde het hierover heeft gehad 

Bovendien Zuid Afrika is ver weg heeft dus andere grondsoorten.  

OVERGANG VAN KRUIPRUIMTE NAAR BUITENRUIMTE?

Van Baars schrijft in dit verband  

Vrachtwagens vol met zand worden door de provincie aangevoerd 

om het wegstromende zand uit de kruipruimten weer aan te vullen <b1>

in Daarlerveen en Vroomshoop in Overijssel Prof. dr. ir. Stefan van Baars 26 maart 2021 

Mijn voorstellingsvermogen schiet hiervoor te kort

Ik kom het ook niet tegen in de verslagen van de Provincie 

...over het onderzoek van Deltares 

...of over de maatregelen langs het kanaal

...en ook de naam van baars wordt er niet genoemd

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik geef bovenstaande verklaring omdat ik wil dat de ondernemers langs het kanaal van Almelo naar de Haandrik onder leiding van gedupeerde naar de hoogste autoritiet van de Nederlandse ondernemers organisatie stapt:  VNO/NCW als ik het goed heb. 

Ik doe dat zelf niet omdat ik geen gedupeerde ben.

Mijn belang als vak-deskundige met twee assistentschappen annex opleidingen van elk 3.5 jaar in de grondmechanica achter de rug en een investering in de visualisering van “piping", of  “uitspoeling” van zand onder de vervalspreider onder de Oosterscheldekering, veel veelzijdiger dan iemand van de bij de Haandrik betrokken experts van Deltares of de firma Van Baars.  

dat premier Rutte, als premier,  wordt aangeklaagd voor het feit dat hij en zijn voorgangers het vakgebied hbben gesloopt door 

A structurele geheimhouding, nu de Rutte doctrine”  sinds de grondwet van Thorbecke 

B vernietiging van hoog opgeleid en ervaren toezicht erop bij Rijkswaterstaat sinds de 1980’s

C  die onzin over piping toe te laten, terwijl dat alleen in het laboratorium optreedt in Nederland

Of bij stuwdammen met groot verval in het buitenland.  

Wanneer het VNO/NCW of wie dan ook de Rutte doctrine niet voor de rechter durft aan te vechten 

dan wil ik van betrokkenen in ieder geval het volgende hebben

1.. de gegevens van de tijdstippen waarop volgens zijn of haar mening verzakking of piping heeft plaats gevonden 

2.. wat in het geval van piping” de bouwwerken met harde oppervlakken waren waaronder de kanaaltjes tot ontwikkeling konden komen, tot ze tot aan het kanaal doorbreken bij grotere verhangen dan 1m (15m X 1/15)  

3.. wat het kwelpatroon bij dat verval is daarbij is waar de professoren doctoren ingenieurs van Deltares en Luxmburg University mee rekenen 

PIPING IS LARIEKOEK IN DE OMGEVING VAN DE HAANDRIK 

omdat er geen harde oppervlakken van stuwen (stuwdammen) zijn waaronder de kanaaltjes kunnen vormen

Het zand moet zich bij piping verplaatsen in onderaards riviertjes met een plafond erboven, anders stort zo’n kanaaltje in voordat het een kanaaltje wordt 

Onder dat plafond is een groot verhang nodig. 

Dat verhang wordt door de stroomlijnen van de kwel veroorzaakt  

Die stroomlijnen zouden naar elkaar toe moeten kruipen naamate het piping proces dichter bij het kanaal komt (waar de hoogste waterstand heerst

en het kanaalwater de rol van kwel overneemt 

bij de doorbraak van het eerste het beste gangetje met onderaards riviertje 

... dat na vele andere gangetjes met riviertjes het kanaal bereikt

... waarna het kanaal het over neemt van de kwel 

... waarna de zandstroom richting uitstroompunt van het kanaaltje (in de kruipruimte )toeneemt <kr>

<kr> dus stroomt het zand dan in de kruipruimte in vanuit het kanaal

... en niet het kanaal in vanuit de kruipruimte zoals bij Van Baars  

ke1..met een kruipruimte  op meer dan een meter onder het kanaal peil 

ke2.. met een gat tussen de kruipruimte en buitenkant huis 

ke3.. onder een verharding door tussen buitenkant huis en kanaal 

        (zoals een betonnen oprit)i

Hoe lang dat duurt tot de eerste doorbraak van de zoveelste poging 

tot vorming van een gangetje of “pipe”, dat begint op een plek 

waar het zand uit zo’n kanaaltje in een sloot een “pipe kan gaan vormen 

HG JW

Read More

Piet Woensdag 25 Augustus 2021 at 12:20 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG 3 De kijkersvraag is:

“Of een dijk hoog genoeg is, kun je redelijk goed voorspellen. 

Maar die sterkte is minder voorspelbaar.”

Daar kan een dijkdoorbraken-expert toch bij helpen?

Read More

Piet Maandag 19 Juli 2021 at 7:26 pm | | Standaard | Geen reacties

Weblog 3 ir. Boehmer (gastschrijver)

Kust- Rivier- en Kanaaloever verdediging tegen verzakking en dijkdoorbraak

BABYLONISCHE SPRAAK VERWARRING @RIVIERBEHEER MAAS & RIJN 

1.. GEVALSTUDIE dijkbreuk in Ophoven (D)

 ... FALLSTUDIE Damm Deichbruch bei Ophoven

…  CASE STUDY dyke dike breach near Ophoven

Een Roer-dam /dijk is doorgebroken in de wijk Heinsberg, de Duitse burgemeester ziet  gesloten sluizen in de Maas in NL als oorzaak, maar de NL-autoriteiten zien geen verband 18.07.2021, 11:56 uur

Read More

Piet Maandag 19 Juli 2021 at 6:54 pm | | Standaard | Geen reacties

WEBLOG 2 Kustverdediging, verzakkings- en dijkveiligheid

VERZAKKINGEN, DIJKDOORBRAKEN EN ANGST VOOR INSTORTINGSGEVAAR

IN DE 1/100-JAAR-OVERSTROMINGS RAMP IN DUITSLAND, BELGIË & NEDERLAND

DATA ANALYSE V/D BELANGRIJKSTE VERZAKKINGEN- EN DIJKDOORBRAKEN T/M 17 JULI

Read More

Piet Zaterdag 17 Juli 2021 at 11:42 pm | | Standaard | Geen reacties