Zandopspuiting Hondsbossche en Pettemer Zeewering

Albatros op weg naar de zandwinplaats

Eind april werd er naast drie sleephopperzuigers die al een paar maanden actief zijn ook een iets kleiner vaartig ingezet om zand naar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering te brengen. Dit bleek nodig omdat de drie grote hoppers met het opzuigen van zand nogal eens stil kwamen te leggen doordat er minutie in hun zuigbuis zat. Medio juni wil men beginnen met de opvulling van het duin tussen de bestaande Zeewering en de nu ontstane zandbank maar dan moet deze wel gereed zijn. De Albatros is nu weer tijdelijk uit de vaart omdat de golfslag door opstekende wind op de Noordzee voor dit vaartuig te hoog werd.

Piet Donderdag 08 Mei 2014 at 4:44 pm | | Standaard | Geen reacties

Wateroverlast door kustwerk.

                                                                                                                                    

Om onze kustveiligheid te waarborgen gaat het niet altijd zoals de bedenkers achter hun tekentafel dat willen. Verhoging van druk op het bodemoppervlak waar wij wonen kan leiden tot verandering van grondwaterniveaus onder ons. Het eerst werd dit probleem gesignaleerd bij de realisatie van de Zandmotor bij Delfland. De zandmotor werd daar aangelegd om de kust te beschermen tegen mogelijk hogere golven die de kust zouden kunnen bedreigen. Deze verhoogde golfslag zou mede ontstaan zijn i.v.m. verandering van de getijdenstroming door de aanleg van Maasvlakte 2. Eb en vloed moeten vier keer per dag om dit kilometers in zee stekende handelsbolwerk heen zodat er meer deining ontstaat. Bewoners in Ter Heijde en Kijkduin kregen wateroverlast in hun kelders. Nu ook vanuit Noordwijk en Katwijk gelijksoortige berichten in de media verschijnen omdat daar zwakke schakels zijn behandeld met een Dijk in Duin oplossing kun je ook voor de zandige oplossing van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering mogelijk deze klachten verwachten. Een Dijk in Duin is niets meer dan dat er in het kustduin een Hondsbossche Zeewering, maar dan zonder strekdammen, wordt nagebouwd die vervolgens aan het oog wordt ontrokken door de Dijk met zand te bedekken. Een verstopte kustveiligheid die pas aan het werk moet als al het strandzand door storm of stroming is verdwenen. In Noord-Holland wordt dit veiligheidsprobleem op zijn West Fries uitgevoerd. Er wordt geen Dijk in Duin gemaakt zoals bij Noordwijk, Katwijk en Scheveningen want er ligt hier al een Zeewering die al bijna 200 jaar zeer voldoet. De afgekeurde Zeewering van de laatste zwakke schakel van Nederland wordt door heel veel zand op te spuiten tijdelijk buiten werking gezet. Het is interessant om deze werkzaamheden te volgen, zeker na berichten van wateroverlast door zandopspuitingen elders in het land.

Piet Vrijdag 18 April 2014 at 11:31 pm | | Standaard | Geen reacties

Bedrijvigheid langs de kust

Read More

Piet Donderdag 03 April 2014 at 9:35 pm | | Standaard | Geen reacties

Start van vernietiging van 8 km Natura2000

Maandag 3 februari 2014 gaf Kees Stam, als vervanger van dijkgraaf Luc Koshiek, het startsignaal aan drie zandhoppers om de hele Hondsbossche en Pettemer Zeewering onder het zand te werken. Totaal is hier 30 miljoen kub zand mee gemoeid waarbij 375.000 ton CO² het milieu wordt ingespoten. Binnenvaart schepen moeten tegenwoordig voldoen aan strenge normen, voor schepen op zee geld dit nog niet. In de haven moet er zwavelarme diesel gestookt worden maar op zee kunnen ze op smerige milieuvervuilende slappe teer varen. Naast de vernietiging van het Natura2000 gebied wordt het zeemilieu belast uitlaatgassen die o.a. het zeewater verzuren. Deze verzuring remt de opbouw van de biodiversiteit omdat door verzuring kalk wordt afgebroken dat nodig is voor de opbouw van alle leven.

Film verslag Tom Stam http://www.film-egmonden.nl/alle-albums/!/oa/7044728/

Piet Dinsdag 04 Maart 2014 at 12:09 pm | | Standaard | Geen reacties

"Dijk te Kijk" wordt "Zand tegen Zee"

Vanaf zaterdag 15 februari bent u van harte welkom bij de nieuwe tentoonstelling in 'Zand tegen Zee, Informatiecentrum Kust' in Petten.

Deze interactieve tentoonstelling in het voormalig bezoekerscentrum 'De Dijk te Kijk' laat u zien, horen en beleven hoe we in Petten op spectaculaire wijze de kust gaan versterken met zand, héél véél zand; wel dertig miljoen kuub! Daarnaast leert u alles over de dijken in Noord-Holland, hoe we watersnoden hebben overleefd en over het waterbeheer nu en in de toekomst. Dit ontdekt u allemaal door te lezen, luisteren, kijken en vooral ook door te doen!

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de geschiedenis terug draaien en denkt met los zand, heel veel los zand de veiligheid van Nederland te kunnen garanderen. Natuurlijk weten we al jaren dat deze recordpoging € 250 miljoen gaat kosten en dat aannemer van Oord & Boskalis garant staat dat het losse zand 20 jaar blijft liggen. Dat blijven liggen is natuurlijk een fabeltje, dat hebben we gezien in Petten aan Zee bij de laatste suppletie van 2013. Van Oord & Boskalis gaan er voor zorgen dat gedurende 20 jaar het zand dat wegspoelt weer aangevuld wordt. Na die twintig jaar mogen deze zandhandelaren de recordpoging van HHNK in ere houden en daar houden ze dan een hele beste boterham aan over. Wie er dan op zullen draaien voor de kosten van zandaanvulling van deze duinzeewering is ook al bekend. HHNK heeft Den Haag toegezegd voor 50% bij te zullen dragen in de kosten voor dijkonderhoud wat betekent dat de waterschapsbelasting tegen die tijd veel hoger uitvalt als nu het geval is.

Openingstijden

Van 10.00-17.00 uur op de volgende dagen:

van 15 februari tot 1 april: woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag; van 1 april tot 1 november: dinsdag t/m zondag.

Zand tegen Zee, Informatiecentrum Kust, is gratis toegankelijk. Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.

Contact

Bezoekerscentrum 'Zand tegen Zee'
Strandweg 4, 1755 LA Petten
T 072 - 5828765
E zandtegenzee@hhnk.nl

Piet Dinsdag 25 Februari 2014 at 1:58 pm | | Standaard | Geen reacties

30 januari 2014 Kustversterking bij Camperduin en Petten kan gewoon van start

PETTEN - Hollands Noorderkwartier mag voorlopig doorwerken aan de kustversterking bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Dit blijkt uit een voorlopige uitspraak van de Raad van State die donderdag bekend werd. Eerder deze maand vroeg Faunabescherming het project Zwakke Schakels Noord-Holland binnen de gemeenten Bergen en Schagen stil te leggen. Volgens Faunabescherming en de Vogelwerkgroep Alkmaar verdwijnen te veel fourageerplekken van de beschermde steenloper, scholekster en grote stern. Staatsraad Thijs Drupsteen zegt geen aanleiding te zien om met spoed in te grijpen. Op 1 maart wordt bij de HPZ begonnen met het opspuiten van zand tot honderd meter in zee. Pas in juni verdwijnen de eerste strandhoofden. Dat gaat met een snelheid van vijf tot zes per maand. Dat betekent dat voor augustus nog 37 strandhoofden over zijn. Drupsteen verwacht dat de Raad van State vóór augustus een einduitspraak heeft gedaan over het plan.

Prof. mr. T.G. Drupsteen (Thijs) werd op 3 mei 2011 Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Op 30 mei 2011 laat hij zich als voorzitter van de klokkenluiderscommissie zeer negatief uitlaat over klokkenluiders. 6 juni gaat zijn klokkenluiderscommissie failliet. Voorzitter Thijs Drupsteen van de Commissie Integriteit Overheid (CIO)mag desondanks een oordeel geven over de zandhandel van Nederland

Piet Vrijdag 31 Januari 2014 at 12:41 am | | Standaard | Geen reacties

Petten aan Zee raakt geliefde vogeltelplek kwijt

Sinds de laatste dijkverhoging naar Deltanormen rond 1970 is er een windrichtingmeter te vinden op de Pettemer Zeewering. Eerst stond hij bij de trap aan het einde van de Spreewendijk maar toen er in 2004 een achtmeter hoge damwand werd aangebracht in de dijk is de rustplek 500 meter noordelijk verplaatst. Het uitkijkpunt met de windmeter in Petten is al vele jaren ook de plek waar natuurwachters over zee turen om gegevens van voorbijtrekkende vogels in kaart te brengen. De vrijwilligers van omringende vogelclubs zitten, afhankelijk van de windrichting, in de luwte van de windwijzeropstelling hun statistische gegevens bij te werken. Zo zit Fred Geldermans uit Den Helder sinds 1982 op de Zeewering van Petten maar heeft er nog niet over nagedacht of dit misschien wel het laatste jaar wordt. Het is ook denkbaar aldus Fred dat de vogels door de zandige kustuitbreiding verder van de kust af raken en zo bv. het Marsdiep over het hoofd zien en doorvliegen. Als er een nieuw zandduin wordt opgespoten is het uitzicht over het water verstoord en valt er vanaf de huidige plek niets meer te tellen. Fred Geldermans hoopt dat de Samenwerkende Vogelwerkgroepen van Noord-Holland SVN hier over nagedacht hebben. Is dit niet zo dan kunnen de meetgegevens van trekvogels rond de Hondsbossche en Pettemer Zeewering dus in 2014 en 2015 blanco in de statistieken komen. Dit minstens zolang er aan de zandige oplossing gewerkt wordt. Of er met de vrijwillige natuurwachters rekening wordt gehouden en of zij nieuwe uitkijkpunten krijgen is nog niet bekend.

 

Piet Dinsdag 07 Januari 2014 at 3:30 pm | | Standaard | Geen reacties

200 jaar Konikrijk

Read More

Piet Zondag 15 December 2013 at 11:32 pm | | Standaard | Geen reacties