Kustverdediging en CO²

Rijkswaterstaat heeft weer opdracht gegeven voor CO² lozing.

Amsterdam / Den Haag, 13 mei 2015 - In het eerste kwartaal van 2015 is 8,1 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de relatief lage temperaturen in het eerste kwartaal is de CO2-uitstoot met 3,8 procent gestegen. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 2,4 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.> www.cbs.nl: CO2-uitstoot in eerste kwartaal 2015 flink gestegen

Read More

Piet Zondag 24 Mei 2015 at 3:55 pm | | Standaard | Geen reacties

Nieuw zeekanaal bij Camperduin

Een van de onderdelen van de kustversterking voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de realisatie van een Lagune bij Camperduin. Een aanvulling voor de recreatie en een onderdeel van de vorming van mogelijk nieuwe natuur langs de kust. Om de natuurlijke waarde van het water in de Lagune te optimaliseren moet er vers zeewater aangevoerd worden. Doet men dit niet dan ontstaat er, mede door de aanwezige zoete kwellen, een brakachtig meer waar door temperatuur en recreatievervuiling zelfs blauwalgen kunnen gaan groeien. Door het graven van een geul naar het open zeewater staat aannemer van Oord & Boskalis gedurende 5 jaar garant dat de Lagune voorzien wordt van vers zeewater. Wat er na de gestelde garantieperiode gaat gebeuren is nog niet bekend. Ook is nog niet beschreven hoe de strandwandelaars dit bevoorradingskanaal van de Lagune in de Zwakke schakel moeten passeren.

Dank @KustopKracht maar moeten wandelaars hier omlopen of komt er nog een brug?

 @PietvanNoort u moet gewoon even geduldig afwachten, net als iedereen. Het is nog niet af zoals u zelf heeft kunnen zien. Geen brug.

Piet Woensdag 04 Maart 2015 at 10:41 am | | Standaard | Geen reacties

Pettemer Zeewering

De zandopspuiting heeft de Pettemer Zeewering bereikt en dus wordt de afzetting van de oude dijk in Petten voorbereid. Door het stormachtige weer zijn er op dit moment geen suppletieschepen voor de kust. Als het weer het toelaat wordt de zinkerbuis voor de derde en laatste keer in noordelijke richting verplaatst. Aan de landkant bij Petten wordt er drainage  aangelegd om extra kwelwater versneld af te voeren. Op het strand staat hiervoor een bronbemaling die water aanvoert om de drainagepijpen de grond in te werken. Afhankelijk van het weer hoopt men half februari 2015 de aanvoer van zand af te ronden. Als de natte vallei in het 2200 meter grote rustgebied ook gereed is gaat het materiaal richting Camperduin waar de lagune als laatste onderdeel wordt gerealiseerd.

Piet Woensdag 17 December 2014 at 4:04 pm | | Standaard | Geen reacties

Onderhoud van afgekeurde Zeewering

Bij het zuidelijkste puntje van de 6 km lange monumentale Zeewering wordt het stuifzand van de afgelopen jaren deels weg geschraapt. Hiervoor in de plaats komt vettige grond uit het opslagdepot dat zuidelijk van de Leijhoek ligt. Deze met spuitbitumen vervuilde kleiachtige materie bevindt zich daar sinds het vervangen in 2008 van de grasmat aan de zeezijde van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering door de basalton (namaak basalt). De basalton werd aangelegd om de golfoploop vanuit zee te remmen. Blijkbaar is de vervuilingsgraad van de toen vervangen kleilaag nu zo dat het verwerkt kan worden. Eerder dit jaar was er ook al wat van de vervuilde grond gebruikt om een geluidswal bij de hoofdingang van het werkterrein van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te leggen.

Omwonenden hopen dat ook het restant van de vervuilde kleigrondbulten snel zal verdwijnen zodat het uitzicht naar Camperduin hersteld wordt en dit opslagterrein weer bij de brakke Natuurlijke Klimaatbuffer van de Harger en Pettemer polder komt.

Piet Woensdag 15 Oktober 2014 at 10:09 pm | | Standaard | Twee reacties

Onnatuurlijke rechtspraak

Waarom zijn de strekdammen bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering geen Natura2000 ?

PETTEN – De kustversterking bij Petten hoeft niet stil te worden gelegd. Dat heeft de Raad van State besloten.

Faunabescherming had om het stilleggen van de werkzaamheden gevraagd omdat door de kustversterking de strekdammen onder het zand verdwijnen. Die strekdammen zijn voedselplaatsen voor veel vogels.

Volgens de Raad van State maken de strekdammen geen deel uit van het Natura 2000 gebied. Daarom hoeven geen compenserende maatregelen te worden getroffen.

Dat heeft het Hoogheemraadschap wel gedaan door strekdammen bij Callantsoog te voorzien van elastocoast. Hierop groeit voedsel voor de vogels sneller.

Het is de derde keer dat gevraagd werd om het stilleggen van de kustversterking. In alle gevallen wees de Raad van State het verzoek af.

Read More

Piet Donderdag 28 Augustus 2014 at 11:32 am | | Standaard | Twee reacties

Milieuvervuiling door uitlaatgassen voor de kust

 

Het was windstil en boven zee voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering lag een gelige band van uitlaatgassen. Deze was afkomstig van drie zandhoppers de Volvox Olympia, Soalway en de Ham 317. De gele band van zwaveluitstoot had nog veel erger kunnen zijn omdat De Prins der Nederlanden en de Rotterdam op dat moment waren niet actief waren omdat de perspijp bij Camperduin geknapt was. Als zo’n rookpluim rond de hoogovens van IJmuiden zou hangen zou er in de Randstad een alarm zijn afgegaan. Voor zowel voor NOx-emissie als het zwavelgehalte van scheepsdiesel zijn wereldwijd (IMO) afspraken gemaakt. Wat zwavel betreft gelden voor kustgebieden de strenge SECA-eisen. De vraag is of de baggeraars zich aan die eisen houden en/of de verantwoordelijke instanties de op de bunkerbrieven vermelde zwavelgehalten controleren? Zijn de antwoorden positief kan de vraag gesteld worden of omwonenden en kijkers geen gevaar lopen?

Piet Dinsdag 05 Augustus 2014 at 11:23 pm | | Standaard | Geen reacties

Paviljoenhouder en redders willen snelle actie Hoogheemraadschap

                                                             De nieuwe bekleding van strandpieren in Noord Holland zorgt voor veel gewonde strandbezoekers. Vooral kinderen halen handen en voeten open aan de vlijmscherpe uitsteeksels op de strekdammen. Paviljoenhouders en reddingbrigadeleden moeten regelmatig te hulp schieten bij de bloedende ledematen. Elastocoast is een twee componenten lijm waarmee grof split gemengd met schelpen als scheermessen op strekdammen geplakt worden. Persoonlijk onderzoek heeft uitgewezen dat de behandelde oppervlakten na een jaar slechts aan de randen mosselgroei vertonen. Naast schade die bezoekers kunnen oplopen hebben de voorbijtrekkende vogels hier dus al een jaar geen voedsel kunnen bemachtigen op de behandelde dammen. De door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toegezegde compensatie van foerageergebied werkt dus verre van optimaal. De grote vraag is hoe de twee componenten polyurethaan lijm reageert met zonlicht en zeewater. Voorlopig is werken voor deze natuur onzinnig en heel erg duur.

Piet Dinsdag 08 Juli 2014 at 11:50 am | | Standaard | Geen reacties

D e b r a n d i n g b e d w o n g e n !

Met het onrustige weer van de afgelopen dagen was te zien dat ook de zandopspuiting voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering hiervoor gevoelig is. De opgespoten zandbank was platter geworden zodat er geen plek meer voor meeuwen was om uit te rusten. Vandaag viel mij ook op dat de branding tussen de opgespoten zandbank en de kust geheel verdwenen is. Op de foto lopen de golven in twee kustvakken nog door maar zuidelijker ervan is het tussen de strekdammen bijna spiegelglad. De zand opspuiting is nu tot de dijkovergang nabij de werkplek van Hoogheemraad gevorderd en nadert de knik naar de Pettemer Zeewering. Ik bedacht dat dit plaatje eigenlijk het voorstel van Henk Snip laat zien alleen stelde hij voor om geen zand maar rotsblokken te nemen. De aanleg van een stenen rif dempt de golfkracht die op de dijk beukt en heeft geen suppleties nodig voor onderhoud zoals een zandoplossing waarvoor nu gekozen is. Ron Tuin had weer een rif van scheepswrakken ingebracht en beiden voorstellen zorgen voor extra natuur ontwikkeling. Een derde manier om de kracht van de golven te verminderen zijn de Golfdempers van Rob van den Haak. Dit zijn lange holle pijpen die aan ankers als een ketting voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering geplaatst worden. Door sturing van deze Golfdempers op de stroming is het mogelijk om het zand naar de kust te sturen en uit de golfbeweging is, door deze in Delft uitgeteste en gepatenteerde Golfdempers, schone energie op te wekken. De vraag die nu speelt is: Wat doet de stroming zolang er nog geen zandige verbinding met de kust is? Natuurlijk is de planning dat er in juni begonnen wordt om vanaf Camperduin de ruimte tussen de nu opgespoten bank en de Zeewering te dichten. Maar ook als deze afsluiting er is zijn er nog onzekerheden over de stroming omdat eb en vloed in de dan ontstane lagune op en neer blijft gaan. Bij de opening van de ontstane binnen zee krijgt Petten dan te maken met kolkend water dat in en uit de lagune gaat en zich vermengd met de normale kuststroming. Onzekerheden die niet uitgetest zijn en hopelijk voor niet al te grote gevaarlijke momenten gaan zorgen. Maar met de problemen van de Zandmotor van Delfland in het achterhoofd kan het wel eens spannend gaan worden bij de laatste zwakke schakel in Noord-Holland.

Piet Zondag 25 Mei 2014 at 11:40 am | | Standaard | Geen reacties