WEBLOG PIPING RISICO’S IN DE HAANDRIK VOLGENS BOEHMER

 1. Wat haalgolven achter doorgeroeste damwanden weghalen is een verhaal dat los staat van waar die huizen op een afstand van minimaal een weg + 2 bermen met parkeerstrook (15m?) van die damwanden last van hebben Tenzij de hele weg er in is gezakt  

2. vraag blijft op welke dagen traden die “piping-verschijnselen" van Van Baars op?  

 het wegstromen van zand onder de huizen

het verdwijnen van zand in de watervoerende grondlagen achter de huizen  

Re: 2.1 Als ze in de week van Hoogspringtij optraden kan het volgens Boehmer geen watergevaar van ONDEREN zijn geweest  

R2: 2.2 Bij Doodtij en laagspringtij kan er volgens Boehmer teruggevallen worden op prof Keverling Buisman’s boek Grondmechanica pag 44. 

... dat de aanwezigheid van eene opwaartsche waterstroming de verschijnselen loopzand en drijfzand in de hand zullen werken.   Dat heeft dus niks met piping te maken ! 

KRITISCH VEVAL BIJ PIPING  

Internet (1) Piping is een termen uit de civiele techniek die aangeeft dat er water onder een kadedijk of ander kunstwerk stroomt als gevolg van een groot waterstandsverschil. Men gebruikt  'piping' voor geconcentreerde stroming onder dijken en kades. Gelijkmatige stroming onder deze constructies wordt kwel genoemd. Kwel is over het algemeen niet problematisch voor de constructie, maar levert vaak wel een ontoelaatbaar waterbezwaar op <zv>    <zv>. dus geen zandverlies 

Piping bestaat dus uit 

A.. wisselend ontstane en weer dichtslibbende kanaaltjes met zandtransport 

B.. in de richting van het  laagste grondwaterniveau 

C.. met een glad en stif plafond boven die kanaaltjes zoals een stuw of stuwdam in de publicaties van Bligh

D..met een voldoende groot verval om op meer dan 15 meter afstand een “doorbraak” van het meest succesvolle kanaaltje te krijgen [bestudeer Internet artikelen 2 en 3]  

Internet (2)het Technisch Rapport Piping Rivierdijken (TAW-B richtlijn) [TAW 1994] ... Volgens Lane was deze modificatie van de regel van Bligh noodzakelijk, ...

Internet (3) Dit kritieke verval veroorzaakt piping. Berekening volgens Bligh: L > 1,5 • CB • H waarin: L = kwelweglengte* [m]; H = verval over de con¬structie waarbij ...

CB = constante afhankelijk van de grondsoort [-] 
( zeer fijn slib: CB = 18 , fijn zand: CB = 15, grof zand: CB = 12 , grind met zand: CB = 5 tot 9).

Dit levert een kritisch piping verval tussen kanaal en kruipruimte door van 1/15 x 15 meter is 1 meter voor fijn zand en iets meer voor slib.  

KRITISCH VERVAL <40 CM.

Naar mijn weten is het grondwaterpeil onder de huizen niet meer dan 30 a 40 cm omhoog gekomen...

genoeg voor de “drijfzand verschijnselen” <hs>  

...<hs> in essentie verzakkings of collapse verschijnselen” boven en onder de grondwaterspiegel 

...geen “ verwekings en consolidatie”  onder de grondwaterspiegel“verwek sinds kanaalpeil    

Dat is totaal anders dan wat in “piping” of onderloopsheid gebeurd

Want daar is een doorlopend kunstwerk met een gladde onderkant tussen kanaal en huis voor nodig

... waar doorlopende kanaaltjes in kunnen ontstaan met ’zandtransport’  

<1> waarin het  stroomlijnenpatroon van kwel samentrekt richting kanaal om de gangetjes te kunnen blijven verlengen terwijl er over steeds grotere lengte water met zandtransport doorheen moet worden geduwd.

Dat is totaal anders dan bij loopzand  

Loopzand in Piping processen zie je alleen waar een kanaaltje bovenkomt en een wel ontstaat

Onderloopsheid

Dwarsprofiel over de sluiskolk van Hansweert, 1917

Kwelwater met zand stroomt door drukverschil onder een kunstwerk door richting binnendijkse zijde. In het begin gaat dit heel langzaam, maar hoe langer de onderloopsheid doorgaat, hoe sneller de uitspoeling gaat. De afstand die het water aflegt noemt men de kwelweglengte. Na verloop van tijd ontstaan <1> tunnelvormige ruimtes die de constructie verzwakken. Deze tunnel groeit dus vanaf de binnenzijde van de dijk richting zee of rivier. Door de groei van die tunnel wordt de kwelweglengte kleiner en neemt het debiet door de tunnel toe, waardoor de erosie steeds toeneemt. Het is dus een zichzelf versterkend mechanisme. Met name onder constructies die gefundeerd zijn op palen is het risico van onderloopsheid groot. Doordat de ondergrond wat kan gaan zetten, en de constructie vanwege de paalfundering dat niet doet, is er grote kans dat er wat ruimte ontstaat tussen de constructie en de daar onder liggende bodem. Hierdoor kan het water er makkelijker onderdoor stromen en verkleint dus de kwelweglengte 

DRIJF- EN LOOPZAND VERSCHIJNSELEN IN AL DAN NIET (VERT,) DOORSTROOMDE GRONDMASSA’S

[Volgens “Grondmechanica Keverling Buisman, 1940, pag 70 en 1996, pag 58] 

Bij gedupeerde in Daarlerveen hebben we een zandlaag beneden maaiveld -3m, 

een 1.2 meter dikke tussenlaag met veen erin en een 1.8m hoge toplaag  

De tussenlaag is relatief ondoorlatend.

De zandlaag daaronder zou dus een overdruk van 30 a 40 cm kunnen opbouwen

TUSSENLAAG OPTILLEN?  NEE!

Maar dat is te weinig om de  tussenlaag met 1m bovenlaag in zijn geheel op te tillen.

KELDERS OPTILLEN? JA

Kelders in het huis en het bedrijf zijn tot onder de tussenlaag uitgegraven. 

Een  kelder kan dan wel opgetild worden.. en dat schijnt ook gebeurd te zijn.

KRUIPRUIMTES OVERSTROMEN

Kruipruimtes bij gedupeerde in Daarlerveen zullen maximaal een halve meter onder vloer oppervlak (gelijk met Maaivel) of erboven liggen en dus meer dan 1m boven de tussenlaag.

Of er water in die kruipruimte met zand boven de tussenlaag komt hangt af van de mogelijkheid tot “wellenvorming” 

Maar dat kan alleen bij de combinatiie van extreme regenval en de maanfasen-invloeden 

A1. bij een kanaalpeil dat hoger staat dan de kruipruimt

A2 bij een kanaalpeil dat door extreme regenval en afstroming vanaf de oevers snel stijgt (voor doorspoeling) 

B1 bij 100 mm regenval  dat 25 a 30% droge porienruimte opvult en dan 30 a 40 cm hoger grondwaterpeil geeft rondom het huis en het bedrijfspand  

ZANDWELLEN IN KRUIPRUIMTE [volgens Kev. Buisman, Grondmechanica, 1995, pag 60/61, 1940, pag 74] 

Als het soortelijk gewicht van de 1.2m dikke tussenlaag door een te groot veengehalte voldoende laag is dat het netto opdrijvend gewicht minder is dan 30 a 40cm water krijg je wellen in de kruipruimte van onder naar boven.

<vb1> Er stroomt dan eerder zand in de kruipruimte dan dathet eruit verdwijnt  

ONDERAARDSE RIVIER NAAR KWELSLOOT? ONDERGRONDSE EROSIE I.P.V. PIPING

Dat er een onder aardse rivier ontstaat boven of beneden de tussenlaag die vrachtwagens vol zand meeneemt lijkt me even onwaarschijnlijk. Want zo’n kwelsloot ligt bij Loomeijer in Faarlerveen op mogelijk 100m afstand van het kanaal   En als het zo zou zijn is het “ondergrondse erosie”  

Internet 5:  De oorzaak van de onzichtbare bodemerosie zijn netwerken van tunnels, gevormd door stromend water dat zich een weg baant door de zwakke bodems. Het kan lang onopgemerkt blijven, maar de vruchtbare bodem spoelt weg <2> en de oogsten kelderen. Sonneveld onderzocht dit probleem van nabij in het stroomgebied van de Okhombe rivier, in de provincie Kwazulu-Natal in Zuid Afrika.  

<2> Spelt het dan weg via die tunneltjes? Ontstaat er daardoor een patroon van onregelmatige verzakkingen?

Ik kan me niet herinneren dat gedupeerde het hierover heeft gehad 

Bovendien Zuid Afrika is ver weg heeft dus andere grondsoorten.  

OVERGANG VAN KRUIPRUIMTE NAAR BUITENRUIMTE?

Van Baars schrijft in dit verband  

Vrachtwagens vol met zand worden door de provincie aangevoerd 

om het wegstromende zand uit de kruipruimten weer aan te vullen <b1>

in Daarlerveen en Vroomshoop in Overijssel Prof. dr. ir. Stefan van Baars 26 maart 2021 

Mijn voorstellingsvermogen schiet hiervoor te kort

Ik kom het ook niet tegen in de verslagen van de Provincie 

...over het onderzoek van Deltares 

...of over de maatregelen langs het kanaal

...en ook de naam van baars wordt er niet genoemd

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ik geef bovenstaande verklaring omdat ik wil dat de ondernemers langs het kanaal van Almelo naar de Haandrik onder leiding van gedupeerde naar de hoogste autoritiet van de Nederlandse ondernemers organisatie stapt:  VNO/NCW als ik het goed heb. 

Ik doe dat zelf niet omdat ik geen gedupeerde ben.

Mijn belang als vak-deskundige met twee assistentschappen annex opleidingen van elk 3.5 jaar in de grondmechanica achter de rug en een investering in de visualisering van “piping", of  “uitspoeling” van zand onder de vervalspreider onder de Oosterscheldekering, veel veelzijdiger dan iemand van de bij de Haandrik betrokken experts van Deltares of de firma Van Baars.  

dat premier Rutte, als premier,  wordt aangeklaagd voor het feit dat hij en zijn voorgangers het vakgebied hbben gesloopt door 

A structurele geheimhouding, nu de Rutte doctrine”  sinds de grondwet van Thorbecke 

B vernietiging van hoog opgeleid en ervaren toezicht erop bij Rijkswaterstaat sinds de 1980’s

C  die onzin over piping toe te laten, terwijl dat alleen in het laboratorium optreedt in Nederland

Of bij stuwdammen met groot verval in het buitenland.  

Wanneer het VNO/NCW of wie dan ook de Rutte doctrine niet voor de rechter durft aan te vechten 

dan wil ik van betrokkenen in ieder geval het volgende hebben

1.. de gegevens van de tijdstippen waarop volgens zijn of haar mening verzakking of piping heeft plaats gevonden 

2.. wat in het geval van piping” de bouwwerken met harde oppervlakken waren waaronder de kanaaltjes tot ontwikkeling konden komen, tot ze tot aan het kanaal doorbreken bij grotere verhangen dan 1m (15m X 1/15)  

3.. wat het kwelpatroon bij dat verval is daarbij is waar de professoren doctoren ingenieurs van Deltares en Luxmburg University mee rekenen 

PIPING IS LARIEKOEK IN DE OMGEVING VAN DE HAANDRIK 

omdat er geen harde oppervlakken van stuwen (stuwdammen) zijn waaronder de kanaaltjes kunnen vormen

Het zand moet zich bij piping verplaatsen in onderaards riviertjes met een plafond erboven, anders stort zo’n kanaaltje in voordat het een kanaaltje wordt 

Onder dat plafond is een groot verhang nodig. 

Dat verhang wordt door de stroomlijnen van de kwel veroorzaakt  

Die stroomlijnen zouden naar elkaar toe moeten kruipen naamate het piping proces dichter bij het kanaal komt (waar de hoogste waterstand heerst

en het kanaalwater de rol van kwel overneemt 

bij de doorbraak van het eerste het beste gangetje met onderaards riviertje 

... dat na vele andere gangetjes met riviertjes het kanaal bereikt

... waarna het kanaal het over neemt van de kwel 

... waarna de zandstroom richting uitstroompunt van het kanaaltje (in de kruipruimte )toeneemt <kr>

<kr> dus stroomt het zand dan in de kruipruimte in vanuit het kanaal

... en niet het kanaal in vanuit de kruipruimte zoals bij Van Baars  

ke1..met een kruipruimte  op meer dan een meter onder het kanaal peil 

ke2.. met een gat tussen de kruipruimte en buitenkant huis 

ke3.. onder een verharding door tussen buitenkant huis en kanaal 

        (zoals een betonnen oprit)i

Hoe lang dat duurt tot de eerste doorbraak van de zoveelste poging 

tot vorming van een gangetje of “pipe”, dat begint op een plek 

waar het zand uit zo’n kanaaltje in een sloot een “pipe kan gaan vormen 

HG JW

 VERTALING in Engels 

PIPING RISKS IN THE HANDRIK ACCORDING TO BOEHMER Your comments do not answer my question on which dates those reports from Van Baars (of piping subsidence) and the number of days thereafter until the delivery of trucks full of sand 

1. What pulling waves remove from rusted sheet piles I (Piet van Noort) rather think that the (disappeared sand) was sucked into the canal by the suction effect of passing ships through the leaking sheet pile wall. is a story that is separate from what those houses at a distance of at least one road + 2 roadsides with a parking strip (15m?) suffer from those sheet piles Unless the whole road has sunk in  

2. the question remains on which days they occurred “ piping phenomena" by Van Baars op? the run-off of sand under the houses the disappearance of sand in the aquifers behind the houses Re:  

2.1 If they occurred in the week of High Spring Tide, according to Boehmer, it could not have been a water hazard from BELOW R2:  

2.2 According to Boehmer, during neap tides and low spring tides, one can fall back on Prof Keverling Buisman's book Soil Mechanics page 44. ... that the presence of an upward water flow will promote the phenomena of sand and quicksand. That has nothing to do with piping. CRITICAL HEAD LOSS AT PIPING 

Internet (1) Piping is a civil engineering term that indicates that water flows under a quay, dike or other structure as a result of a a large water level difference. Piping is used for concentrated flow under dikes and quays. Uniform flow under these structures is called seepage. Seepage is generally not a problem for the construction, but often creates an impermissible water hazard <zv>  

<zv>. so no sand loss Piping therefore consists of A.. alternatingly formed and silting channels with sand transport B.. in the direction of the lowest groundwater level C.. with a smooth and rigid ceiling above these canals, such as a weir or dam in Bligh's publications D..with a sufficiently large drop to get a “breakthrough” of the most successful channel more than 15 meters away [study Internet articles 2 and 3] 

Internet (2:  )the Technical Report Piping Rivierdijken (TAW-B guideline) [ TAW 1994] ... According to Lane, this modification of Bligh's rule was necessary, ...  

Internet (3) This critical decay causes piping. Calculation according to Bligh: L > 1.5 • CB • H where: 

L = seepage length* [m]; 

H = hydraulic head over the structure where ... 

CB = constant depending on the soil type [-] 

( very fine silt: CB=18, fine sand: CB=15, coarse sand: CB=12 , gravel with sand: CB = 5 to 9). This results in a critical piping drop between the channel and crawl space of 1/15 x 15 metres, 1 meter for fine sand and slightly more for sludge.  

CRITICAL DECREASE < 40 CM. To my knowledge the groundwater level under the houses has not risen more than 30 to 40 cm... enough for the “quicksand phenomena” <hs> ...   etc 

<hs> essentially subsidence or collapse phenomena” above and below the water table . ..no “softening and consolidation” below the water table “produced since channel level That is completely different from what happens in “piping” or underflow Because that requires a continuous work of art with a smooth bottom between channel and house ... where continuous channels can arise with 'sand transport' <1> in which the streamline pattern of seepage contracts towards the canal in order to be able to continue to lengthen the corridors while water has to be pushed through with sand transport over increasingly greater lengths. that is completely different from running sand. In Piping processes you only see where a channel emerges and a well is formed

Loop sand in Piping processes can only be seen where a channel emerges and a well is formed. Onderloopshei Cross profile over the lock chamber of Hansweert, 1917 Seepage water with sand flows due to the pressure difference under a structure in the direction of the inner dike side. In the beginning this is very slow, but the longer the underflow continues, the faster the washout. The distance that the water travels is called the seepage length. Over time, <1> tunnel-shaped spaces are created that weaken the structure. This tunnel therefore grows from the inside of the dike towards the sea or river. The growth of that tunnel reduces the seepage length and increases the flow rate through the tunnel, which means that the erosion continues to increase. So it is a self-reinforcing mechanism. The risk of flooding is particularly high under structures that are founded on piles. Because the subsoil can settle a bit, and the construction because of the pile foundation does not, there is a good chance that some space will be created between the construction and the underlying soil. This makes it easier for the water to flow underneath and thus reduces the seepage length. DRIVING AND WALKWAY SAND PHENOMENA IN SOIL MASSES FLOWED OR NOT (VERT,) [According to “Ground Mechanics Keverling Buisman, 1940, page 70 and 1996, page 58] At Loomeijer in Daarlerveen, we have a sand layer below ground level -3m, a 1.2 meter thick intermediate layer with peat in it and a 1.8m high top layer. The intermediate layer is relatively impermeable. The sand layer underneath could therefore build up an overpressure of 30 to 40 cm. LIFT THE INTERMEDIATE LAYER? NEW! But that is not enough to lift the intermediate layer with 1m top layer in its entirety. LIFT BASEMENTS? YES Basements in the house and company have been dug out to below the intermediate layer. A cellar can be lifted.. and that seems to have happened. CRAWL SPACES FLOOD Crawl spaces at Loomeijer in Daarlerveen will be a maximum of half a meter below the floor surface (level with Maaivel) or above it and therefore more than 1 m above the intermediate layer. Whether water enters that crawl space with sand above the intermediate layer depends on the possibility of “welling”. But that is only possible with the combination of extreme rainfall and the moon phase influences A1. at a canal level that is higher than the crawl space A2 at a canal level that rises rapidly due to extreme rainfall and runoff from the banks (for flushing) B1 at 100 mm rainfall that fills up 25 to 30% of dry pore space and then gives a 30 to 40 cm higher groundwater level around the house and the business premises SANDWELLS IN CRAWL SPACE [according to Kev. Buisman, Grondmechanica, 1995, page 60/61, 1940, page 74] If the specific weight of the 1.2m thick intermediate layer is sufficiently low due to too high a peat content that the net buoyant weight is less than 30 to 40cm of water, you will get wells in crawl space from bottom to top. <vb1> Does sand flow into the crawl space rather than disappear from it. UNDERGROUND EROSION I.P.V. PIPING It seems equally improbable that a subterranean river arises above or below the intermediate layer that takes trucks full of sand with it. Because such a seepage ditch is located near Loomeijer in Faarlerveen, possibly 100m away from the canal. And if it were to be the case, it would be “underground erosion”. Internet 5: The cause of the invisible soil erosion are networks of tunnels, formed by flowing water that forms a makes its way through the weak soils. It may go undetected for a long time, but the fertile soil washes away <2> and the harvests plummet. Sonneveld closely investigated this problem in the Okhombe river basin, in the Kwazulu-Natal province of South Africa. <2> Does it spell out through those tunnels? Does this create a pattern of irregular subsidence? I can't remember Loomeijer putting it hereabout this. Moreover, South Africa is far away, so it has other types of soil. TRANSITION FROM CRAWL SPACE TO OUTDOOR SPACE? Van Baars writes in this regard Trucks full of sand are supplied by the province to replenish the sand flowing out from the crawl spaces <b1> in Daarlerveen and Vroomshoop in Overijssel Prof. dr. ir. Stefan van Baars 26 March 2021 My imagination is too short for this I do not come across it in the reports of the Province ... about the research by Deltares ... or about the measures along the canal ... and also the name of perch is not mentioned ACTION x (DISCUSSION ORAL.. NOT ON WEBLOG) - - - - - - - - - - - - - - - - - - I give the above statement because I want the entrepreneurs to pass the canal from Almelo to de Haandrik, led by Mr x, is stepping into the highest authority of the Dutch entrepreneurs' organization: VNO/NCW if I'm right. I don't do that myself because I'm not a victim. My interest as a subject expert with two assistantships annex training courses of 3.5 years each in soil mechanics and an investment in the visualization of "piping", or "leaching" of sand under the decay spreader under the Oosterscheldekering, much more versatile than someone from the experts of Deltares or the firm of Van Baars involved with de Haandrik that Prime Minister Rutte, as Prime Minister, is being sued for the fact that he and his predecessors have demolished the field through A structural secrecy, now the Rutte doctrine” since the constitution of Thorbecke B destruction of highly trained and experienced supervision at Rijkswaterstaat since the 1980's C to allow this nonsense about piping, while that only occurs in the laboratory in the Netherlands Or at dams with great decay abroad. also does not dare to challenge the Rutte doctrine in court, then I would in any case want the following from those involved: 1. the details of the times at which, in his or her opinion, subsidence or piping has taken place 2.. what in the case of piping” were the structures with hard surfaces under which the channels could develop, until they break through to the channel at larger elevations than 1m (15m X 1/15) 3.. what the seepage pattern is with that decay is what the professors doctors and engineers of Deltares and Luxmburg University are taking into account PIPING IS LARIEKOEK IN THE SURROUNDINGS OF THE HAANDRIK As far as I am concerned, piping is in the Haandrik mess because there are no hard surfaces of weirs (dams) under which the channels can form. When piping, the sand must move in subterranean rivers with a ceiling above them, otherwise such a channel collapses before it becomes a channel Under that ceiling is a large change needed. This gradient is caused by the streamlines of the seepage. These streamlines should creep towards each other as the piping process gets closer to the canal (where the highest water level prevails and the canal water takes over the role of seepage when the first passage is broken through). with subterranean river ... that after many other corridors with rivers reaches the canal ... after which the canal takes over from the seepage ... after which the sand flow increases towards the outlet point of the canal (in the crawl space ) <kr> <kr > so the sand then flows into the crawl space from the canal ... and not into the canal from the crawl space as with Van Baars ke1..with a crawl space more than one meter below the canal level ke2.. with a gap between the crawl space and the outside of the house 

ke3.. under a pavement between the outside of the house and the canal (such as a concrete driveway). How long does that take until the first breakthrough of the umpteenth attempt at formation of a corridor or "pipe", which begins at a place where the sand from such a channel in a ditch can form a "pipe”  

HG JW

Piet Woensdag 25 Augustus 2021 at 12:20 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.