WEBLOG 2 Kustverdediging, verzakkings- en dijkveiligheid

VERZAKKINGEN, DIJKDOORBRAKEN EN ANGST VOOR INSTORTINGSGEVAAR

IN DE 1/100-JAAR-OVERSTROMINGS RAMP IN DUITSLAND, BELGIË & NEDERLAND

DATA ANALYSE V/D BELANGRIJKSTE VERZAKKINGEN- EN DIJKDOORBRAKEN T/M 17 JULI

1..Vandaag 17 juli 2021 was er op social media, onafhankelijk van Boehmer’s weblog 1, tot grote verontwaardiging van de autoriteiten, een bericht op social media geplaatst over de angst dat een flatgebouw langs de Maas zou kunnen inzakken als gevolg van het stijgende Maaswater… Kennelijk dacht hij  aan het voorbeeld van de ramp langs de waterkant in Miami Beach op 24 juni 2021… nog geen maand geleden!.. Betrokkene werd verketterd omdat hij geen rekening hield met de gevoelens van de mensen in de rampgebieden.

Ondertussen worden de gebouwen in België wel gecheckt op instortingsgevaar 

2..Vandaag 17 juli 2021 Juli trad de eerste echte dijkdoorbraak op in Ophoven aan de Roer, net over de grens in Duitsland, op de grens van de week van Nieuwe Maan op Halve Maan (in de week van Hoog -springtij op Doodtij dus) en door “watergevaar van ONDEREN” na al 30 cm opkomend grondwater; na meters stijging van de Roer. 

3. Er brak ook een nooddijk door in Horn bij Roermond langs de Roer aan deze kant van de Nederlandse grens.  Maar die nooddijk lag op het asfalt en is, afgaand op de V-vorm van de doorbraak duidelijk bezweken door kwel en uitspoeling (piping?) 

Scheveningen/Den Haag 17 juli 2021 

Ir JW Boehmer MSc MBA copyright  Stichting Dijkenbeheer /

Toezichthouder voor het leven  op de dijkveiligheid in NL en de VS

Belgische Plein 27 2587AR Den Haag  tel 06 1603 8856

E: Janwillemboehmer@icloud.com  Bankrekening NL ABNA 025 90 43 613 

=================================================

WEBLOG 2 Coastal defence, subsidence and dike safety

SUBSIDENCE, DIKE BREACH AND FEAR OF COLLAPSE HAZARD IN 1/100-YEAR FLOOD DISASTER IN GERMANY, BELGIUM & THE NETHERLANDS

DATA ANALYSIS OF SUBSIDENCES AND DIKE BREAKs THROUGH JULY 17

1..Today 17 July 2021, independently of Boehmer’s Weblog 1 , a message was posted on social media, much to the indignation of the authorities, about the fear that an apartment building along the Meuse could collapse as a result of the rising Meuse or Maas water …

Apparently he was thinking of the example of the disaster along the waterfront in Miami Beach on June 24, 2021… less than a month ago!..

The person concerned was denounced for not taking into account the feelings of the people in the disaster area.

In the meantime, the buildings in Belgium are being checked for the risk of collapse 

2. Today 17 July 2021, the first real dike breach occurred in Ophoven on the Roer, just across the border of the Netherlands in Germany, in the transition in the week from New Moon to Half Moon (in the week of High Spring Tide to Neap Tide) and due to “water danger from BELOW” (wdfB) after just 30 cm of rising groundwater; after meters of rise of the flooding waters in the Roer. 

3. An emergency dike also broke in Horn near Roermond along the Roer on this side of the Dutch border. But it was resting on the asphalt. And, judging by the V shape of the breach, it clearly succumbed to seepage and leaching (piping?) 

Scheveningen/The Hague 17 July 2021 Ir JW Boehmer MSc MBA copyright Stichting Dijkenbeheer / Supervisor for life on dike safety in NL and the US Belgian Square 27 2587AR The Hague tel 06 1603 8856 E: Janwillemboehmer@icloud.com Bank account NL ABNA 025 90 43 613

Piet Zaterdag 17 Juli 2021 at 11:42 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.