Kanaal Holwerd ?

WEBLOG Coastal, River Side & Canal Side  Defence (Kust-, Rivier- en kanaal-oever-verdediging), Dike & Collapse Safetiy  (Dijk- en instortings-veiligheid), Limits to Growth (Leven met de Aarde)..  8 juli 2021  

KANAAL NAAR HOLWERD  

Weer een  kanaal erbij? Na die mislukte dam in 1872-1882?

Met de fatale doorbraak op 14/15 oktober 1881N@54’/FQ+1]! 

En die woonhuizen die er langs staan dan? Gaan die niet verzakken ?

Zoals bij Vroomshoop op 4 juni 2021N@56’/LQ+2d. bij Doodtij dus. In combinatie met bijna extreme maansafstand (parallax 56’) destijds,  toen de Schoolstraat werd afgesloten voor het verkeer langs het kanaal van Almelo naar de Haandrik (Overijssels kanaal) <NB>. Na 3 dm opkomend grondwater t.g.v. het 4m uitgraven van het kanaal,.. ondanks 8 meter lange damwanden om lekkage tegen te gaan. Enna een periode van zware regenval in mei 2021. 

En die nieuwe 12 story Wadden-Sea-side apartment buildings? Storten die dan ook niet verticaal in elkaar? Met kletterende vloeren (smashing floors)? Zoals een deel van de Miami Beach-side Condo’s overkwam op 26 Juni 2021L@61’/FM +2D,.. precies op Laagspringtij! (“L”). Toen een deel van het gebouw zich met groot lawaai losscheurde van haar wederhelft. Na 30 cm opkomend Grondwater! Slechts een half uur na Laagwater... .  

Precies zoals bij die ingestorte stal op 31 Jan 1953 in ‘s-Gravendeel om 10:10PM, [L@54’ /FM+2/3d]. Ook na 3 decimeter opkomend grondwater; binnen 13 uur van het begin van de meest rampzalige stormvloedramp in de geschiedenis van Rijkswaterstaat 1798-1953. Het gebeurde ondanks een droge januari maand. En maar een half uur na  het eerste Laagwater van een stormvloed, waarbij het 5 uur lang niet wilde ebben. [“de VLOEK van ZEE en MAAN en Jan Willem Boehmer” pag. 24/25 ; aangeboden op 26 februari 2020 aan Rijkswaterstaat].  

Precies zoals op 13 september 1918 bij Weesp om 10:30 AM, {N@56’/FQ+0d], na 30 cm opkomend kanaalwater en bij hevige regenval, nadat het al 2 weken lang zwaar had geregend en het kanaal al hoger stond daardoor. Met als gevolg een 7 meter diepe dijkval van een spoordijkdijk met een juist passerende trein erop. Nadat de spoordijk zich eerst met een luide knal losscheurde van het land hoofd van de brug over het Merwedekanaal dijk.

Scheveningen /Petten /Etten 8 juli 2021 

<NB> Dit volgt op een waarschuwing van 25 mei 2021 in Vroomshoop aan Stichting Kant Nog Wal in gesprek met haar voorzitter... en op een brief aan MIT op 26 juni 2021 waarin ik de Amerikaanse president Joe Biden waarschuwde voor de geruchten over betonrot van een 40 jaar oud gebouw om te worden aanvaard als oorzaak van de instorting. 

Den Haag / Scheveningen 8 juli 2021 Ir JW Boehmer MSc MBA copyright Stichting Dijkenbeheer / Supervisor for life on dijkveiligheid in Nederland en de VS België Plein 27 2587AR Den Haag tel 06 1603 8856 E: Janwillemboehmer@icloud.com Bankrekening NL ABNA 025 90 43 613

CHANNEL TO HOLWERD    Dam_Holwerd-Ameland.jpg  

Another channel added? After that failed dam in 1872-1882? 

With the fatal breakthrough on 14/15 October 1881N@54'/FQ+1]! 

And what about the houses next to it? Won't they sag? Like at Vroomshoop on June 4, 2021N@56'/LQ+2d,... at Neap Tide (Doodtij in Dutch),.. in combination with almost extreme lunar distance (parallax 56') at the time, when the Schoolstraat was closed for traffic along the Canal from Almelo to the Haandrik (Overijssels channel) <NB>? After 3 decimeter rising groundwater.. as a result of the 4m excavation of the canal,.. despite 8 meter long sheet piles to prevent leakage... and after a period of heavy rainfall in May 2021.

 And those new 12 story Wadden-Sea-side apartment buildings? Do they not collapse vertically? With smashing floors? Like part of the Miami Beach side Condos did on June 26, 2021L@61'/FM +2D..exactly at Low Spring Tide! (“L”) ...when part of the building tore away from her other half with a loud noise.... just after 30 cm of rising Groundwater! Only half an hour after Low Tide... .  

Exactly like at that collapsed stable on 31 Jan 1953 in 's-Gravendeel. At 10:10PM [L@54’/FM+2/3d]. Again following  3 decimeter of groundwater rise. Within 13 hours from the start of the most devastating storm surge disaster in the period Rijkswaterstaat,1798 -1953. It happened despite a dry January month. And just half an hour after the first Low Tide of the storm surge, when it hadn't ebbed for 5 hours...[in “the VLOEK van ZEE en MAAN and Jan Willem Boehmer” p. 24/25 [presented on 26 February 2020 to Rijkswaterstaat].  

Exactly like on September 13, 1918 near Weesp at 10:30 AM {N@56’/FQ+0d], with 30 cm of rising canal water and heavy rainfall, after it had rained heavily for 2 weeks and the canal was already higher as a result. Followed with a 7 meter deep dike fall from a railway dike with a just passing train on it. Just after the railway dike first tore itself with a loud bang from the land head of the bridge over the Merwedekanaal dike.  

Scheveningen /Petten /Etten 8 July 2021

 <NB>: This  follows on from a warning of May 25, 2021 in Vroomshoop to the Kant Nog Wal Foundation in a conversation with its chairman ... and to a letter to MIT on June 26, 2021 in which I warned U.S. president Joe Biden  against the rumors about concrete rot of a 40-year-old building to be accepted as the cause of the collapse.

 The Hague / Scheveningen 8 July 2021 Ir JW Boehmer MSc MBA copyright Stichting Dijkenbeheer / Supervisor for life on dike safety in the Netherlands and the US België Plein 27 2587AR The Hague tel 06 1603 8856 E: Janwillemboehmer@icloud.com Bank account NL ABNA 025 90 43 613

Piet Zaterdag 10 Juli 2021 at 10:43 pm | | Standaard

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam in de reacties te voorkomen, moet u deze simpele vraag beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.